На основу члана 11. Одлуке о располагању становима града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 19/2014,14/2015 И 20/2016) на предлог Комисије за давање у закуп градских станова, Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево на својој 1. седници одржаној дана 26.10.2017.године, расписује и објављује:

 

 


К О Н К У Р С

за давање y закуп на одређено време градских станова

 

 

 

1.

 

У закуп на одређено време на период од 5 година дају се следећи станови:

 

1. Качарево, Маршала Тита бр. 49, дворишни стан, једноипособан, укупне површине 49 м2; са грејањем у сопственој режији,
Трошкови закупа приближно: 2.823,00 динара, остали комунални трошкови ( струја, вода, смеће...) у приближном износу од: 4.000,00 динара.


2. Качарево, Херцеговачка бр. 20, дворишни стан једнособан, укупне површине 27 м2; са грејањем у сопственој режији,
Трошкови закупа приближно: 1.555,00 динара ,остали комунални трошкови ( струја, вода, смеће...) у приближном износу од: 3.000,00 динара.


3. Панчево, Жарка Зрењанина бр. 13, дворишни стан, једноипособан, укупне површине 31 м2; са грејањем у сопственој режији,
Трошкови закупа приближно: 4.464,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће...) у приближном износу од: 4.500,00 динара.


4. Панчево, Цара Лазара бр. 10, дворишни стан, једнособан, укупне површине 23 м2; са грејањем у сопственој режији,
Трошкови закупа приближно: 3.311,00 динара , остали комунални трошкови ( струја, вода, смеће...) у приближном износу од: 3.000,00динара.

 

5. Панчево, Вељка Влаховића бр. 54, стан бр.8, први спрат, гарсоњера, укупне површине 26,28 м2; са централним грејањем,
Трошкови закупа приближно: 4.089,00 динара, остали комунални трошкови( грејање, струја, вода...) у приближном износу од 6.000,00динара.

 

6. Панчево, Вељка Влаховића бр. 54, стан бр.2, приземље, гарсоњера, укупне површине 27,00 м2, са централним грејањем,
Трошкови закупа, приближно: 4.218,00 динара , остали комунални трошкови( грејање, струја, вода...) у приближном износу од 6.000.00 динара.

 

 

2.

 

Право учешћа на конкурсу има појединац/породица без решеног стамбеног питања, а који живе најмање 5 година на територији града Панчева (пријављено пребивалиште), имају држављанство Републике Србије или имају поднет захтев за стицање држављанства и који не остварују приходе на основу којих би стамбено питање могли да реше на тржишту.

 

 

3.

 

Поступак избора закупца станова и доношења решења о додели градских станова у закуп на одређено време спроводи Комисија за давање у закуп градских станова.

 

 

 

4.

 

Пријава на конкурс подноси се Комисији за давање у закуп станова у ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у затвореној коверти са документацијом и назнаком „пријава на конкурс“.
Образац пријаве преузима се у ЈП „ГСА“ Панчево. Образац пријаве садржи списак потребне документације за учешће на конкурсу.

 

На Обрасцу пријаве назначити адресу и број стана за који се конкурише.


У складу са Законом о становању може се конкурисати за стан мање површине али не мањи од 10 m² по члану домаћинства, односно, не мањи од 20 m² у случају једночланог домаћинства.

 

 


5.

 

Критеријуми за давање станова у закуп су:
1. стамбени статус
2. услови становања
3. висина примања
4. имовинско стање
5. број чланова породичног домаћинства
6. једнородитељско домаћинство
7. инвалидност или телесно оштећење

 

Редослед на ранг листи утврђује се бројем бодова. Број бодова на ранг листи утврђује се стањем на последњи дан рока за подношење пријаве.

 

 

 

6.

 

Пријава за конкурс мора бити попуњена у свим елементима обрасца. Пријава мора бити уредна и благовремено предата са свом документацијом којом се потврђују наводи у пријави по елементима.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве биће одбачене и неће се разматрати.

 

 

 

7.

 

Комисија за давање у закуп градских станова након разматрања и бодовања свих благовремених и уредних пријава на конкурс донеће Одлуку о давању у закуп градских станова на основу сачињене ранг листе која је саставни део Одлуке и објавити исту на огласној табли ЈП „ГСА“ Панчево у року од 30 дана од дана закључења конкурса.
Подносиоци пријава имају право на подношење приговора на Одлуку о давању у закуп градских станова у року од 8 дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси Градском већу града Панчева путем Комисије за давање у закуп градских станова. Приговори за Градско веће се предају ЈП „ГСА“ Панчево.
Градско веће града Панчева одлучује о приговорима након истека рока за подношење приговора.
По наступању коначности Одлуке о давању стана у закуп Комисија доноси решења о додели станова у закуп на одређено време.
На основу решења закључује се са ЈП „ГСА“ Панчево уговор о закупу стана на одређено време.

 

 

 

8.

 

Закупац стана дужан је да плаћа месечну закупнину у складу са Законом о становању, Правилником о методологији обрачуна непрофитне закупнине, Уредбом о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање и другим прописима који регулишу стамбену област.

 

 

 

9.

 

Права и обавезе закуподавца и закупаца ових станова регулисаће се уговором о закупу стана на одређено време који закључују ЈП „ГСА“ Панчево као закуподавац и учесник конкурса као закупац.
За све информације можете се обратити ЈП „ГСА“ Панчево на телефон 304-932.

 

НАПОМЕНА: Конкурс траје 30 дана од дана објављивања на огласној табли ЈП“Градска стамбена агенција“Панчево, почев од пoнедељка 27.11.2017.године, а закључно са средом 27.12.2017.године.

 

    
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.